Sekcija za okolje in prostor

Predsednik sekcije: Zdenka Hren
E-pošta: okolje.prostor@zunz.si

Nova sekcija naj bi prvenstveno služila navezovanju kontaktov ter izmenjavi mnenj in izkušenj javnih delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja okolja in prostora. To bi posledično vodilo tudi do več in boljših predlogov v postopkih sprejemanja zakonov in podzakonskih predpisov.

Že dlje časa opažamo, da pri sprejemanju zakonodaje nekako ni jasno, kakšno vlogo naj bi imeli zaposleni na upravnih enotah v postopkih izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj ter drugih upravnih aktov s področja okolja in prostora, posledično pa tudi kakšna naj bi bila primerna izobrazba in pričakovana znanja. Do kje sežejo naša pooblastila oz. dolžnosti? Naj enostavno verjamemo izjavam odgovornih projektantov, revidentovin nadzornih, da je bila pri projektiranju in gradnji upoštevana vsa veljavna zakonodaja in da ima dokumentacija vse predpisane sestavne dele? Tako nam veleva Zakon o graditvi objektov! Nekateri bi bili tega veseli, drugi pa pravijo, da je potrebno poznati in upoštevati tudi to, pa ono, pa tretjo, … uredbo, sprejeto na podlagi Zakona o …, ki določa da je sestavni del projekta tudi elaborat o …!? Iz vprašanj in komentarjev na “klepetalnici” je možno sklepati, da imamo na upravnih enotah glede naših pristojnosti oz. dolžnosti precej različna mnenja, kot kaže pa je različno tudi vrednotenje našega dela.