Sekcija za tujce

Predsednica sekcije: Maja Škrofič
E-pošta: migracije@zunz.si

Sekcija za migracije je ena od sedmih sekcij, ki delujejo v okviru Združenja strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev. Članice in člani smo uslužbenci, ki vodimo postopke v zvezi z migracijami tj. dovoljenji za začasno in stalno prebivanje tujcev, integracijo tujcev in s sedaj aktualnimi postopki ureditve statusa in prijave prebivališča za nazaj za posameznike, ki so bili po osamosvojitvi Republike Slovenije izbrisani iz registra stalnega prebivališča.

V času od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo je bil Zakon o tujcih noveliran že šestič. Glavni razlog za toliko sprememb je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije. V zadnjem času imajo migracije predvsem negativen pomen, ki je povezan s strahovi glede varnosti in morebitne kriminalne dejavnosti posameznikov, kar pa prestopa regionalne in nacionalne okvire. Interes vseh držav je, da bi bile migracije nadzorovane, še posebej na področju ilegalnih migracij, ki so najpogosteje povezane z organiziranim kriminalom.

V mesecu aprilu 2009 je Združenje strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev v Termah Čatež pod vodstvom takratne vodje sekcije za migracije, mag. Ivanke Medvešek, organiziralo mednarodno konferenco o migracijah. Na konferenci so sodelovali predavatelji iz več evropskih držav, ki imajo dolgoletne izkušnje z migracijami (Nemčije, Švedske, Švice, Irske, Avstrije in Slovenije). Predstavili so dobre prakse iz posameznih držav, možnosti zlorab pri urejanju statusa na področju tujcev in možnosti vodenja enotnih postopkov na področju tujske zakonodaje. Konferenca je bila priložnost, da smo se lahko seznanili s tujo zakonodajo na področju migracij, predvsem pa izmenjali izkušnje pri delu na tem področju.

Do tedaj smo lahko uslužbenci, ki vodimo postopke v zvezi z migracijami, svoje izkušnje izmenjevali le na posvetih, ki jih je organiziralo Ministrstvo za notranje zadeve. Posvetovanja so s časom prerasla v regijske posvete, ki so jih organizirale določene regije. Na konferenci v Čatežu se je rodila ideja o enotni spletni klepetalnici na področju migracij, ki nam je v veliko pomoč, saj z dobrim medsebojnim sodelovanjem razrešimo nemalo problemov, ki se pojavljajo pri našem delu.

Sodobni migracijski tokovi predstavljajo kompleksen in mnogovrsten pojav, v katerega je danes vključena večina držav. Ker Slovenija kot članica Evropske unije postaja še toliko bolj privlačna za migrante in spreminja položaj Slovenije iz nekdanje tranzitne v ciljno državo, se odgovornost našega dela povečuje.

Sekcija pri svojem delu uspešno sodeluje z ostalimi sekcijami, z upravnimi enotami, z Ministrstvom za javno upravo, z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, s Policijo in z Zavodom za zaposlovanje. Aktivno se bomo vključili v dejavnosti v zvezi s spremembo tujske zakonodaje in zavzemali, da bi bili postopki poenostavljeni, hitrejši in cenejši. Nenazadnje pa bi bilo potrebno razmisliti tudi oblikovanju enotnega zakona o priseljevanju.