Sekcija za javni red

Predsednica sekcije: mag. Monika Volk
E-pošta: registracija.listine@zunz.si

Sekcija za registracijo prebivalstva in javne listine združuje v okviru Združenja strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev uslužbence upravnih enot, ki delajo na področju vodenja registra stalnega prebivalstva (prijave in odjave stalnih ali začasnih prebivališč, vodenja evidence gospodinjske skupnosti, evidentiranja naslovov za uresničevanja volilne pravice in ostalih podatkov v okviru registra), odločajo o izdaji potnih listin, osebnih izkaznic in maloobmejnih prepustnic po določbah Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, izvajajo volilna opravila v zvezi z volilnimi imeniki za posamezne volitve in vodijo upravne postopke ugotavljanja dejanskega stalnega ali začasnega prebivališča posameznikov. Sekcija pa se ukvarja tudi s posameznimi vprašanji, ki so obrobnega pomena za področje, ki ga pokriva, kot so na primer vprašanja evidentiranih prebivališč posameznikov, ki so bili po osamosvojitvi izbrisani iz registra stalnega prebivalstva in se pojavljajo v zvezi s sedaj aktualnimi postopki ureditve njihovega statusa in prebivališča po noveli ZUSDDD-B.

Od leta 2010 ima sekcija tudi svojo spletno klepetalnico, ki je namenjana čimboljši izmenjavi delovnih izkušenj med uslužbenci posameznih upravnih enot in razreševanju tekočih problemov, ki se pojavljajo pri delu na področju registra stalnega prebivalstva in izdaje javnih listin.

Sekcija pri svojem delu uspešno sodeluje z ostalimi sekcijami združenja, z upravnimi enotami, resornim ministrstvom in z ostalimi organi.